Ull från leicesterfåret

Ullegenskaper: mycket tydliga staplar, inga grova fiber, inga märgfiber, hög styrka, hög glans, slät fiberyta, inga skruva staplar, ingen bottenull alls, tredimentionella staplar.

Ullfibern grovlek: ca: 35-40 microm

Använding av ullen: Spinna, tova mm...

Ullproduktion:  ca: 12-40 kg av rasens ull fyller en 120 l säck.

Ull-prov enligt OFDA-analysen


Styrelsen diskuterade förslaget att uppmana medlemmarna att göra ull-analyser enligt en internationell standard - OFDA (Optisk fiber diameter analyser), som redan används inom flera fårraser i Sverige. Som en del i förädlingsarbetet finns denna metod som ger möjlighet att mäta ullfiberns grovlek, lockens krökning, comfortfaktorn (sticksighetsfaktorn), märghår, osv,  och på.

Styrelsen enades om att rekommendera denna metod, men analyserna får ske på medlemmarnas bekostnad (ca 60kr/prov + moms). I vårt framtida förädlingsarbete kan OFDA-analyser bli en viktig metod för att öka kvalitén på både skinn och ull från leicesterfåren. Styrelsen är därför intresserad av få ta del av de analyser som görs. Instruktioner för tagning av ullprov till OFDA-100 finns här