Avelsurval Leicesterfår

Avelsarbetets syfte är att förbättra lönsamheten i fårskötseln.

Urval av livlamm

Ett omsorgsfullt livlammsurval är absolut förutsättning för att besättningens djurmaterial skall kunna förbättras. Ett dåligt djurmaterial är svårare att rätta till,  ett misstag man gjort får konsekvenser under flera år framöver. Livlammsurvalet kan ses som en investering där det gäller att satsa på de djur som har störst chans att ge god  ”utdelning” i framtiden.

När man gör livlammsurvalet

För många djurägare är mönstringen ett tillfälle då man själv eller med hjälp av en lejd mönstrare plockat ut livlamm. Hänsyn tas till lammets verkliga vikt och funktionalitet för att bli betäckningssduglig.

Livlammsurvalet baseras sig inte enbart på mönstringsuppgifterna utan även på annan information, tex: moderns fruktsamhet och tidigare produktionsresultat, som bland annat kan utläsas av avelsvärderna.

Hur gör man det slutliga livlammsurvalet?

Ett lamm skall ha de bästa totala avelsvärderna. En svaghet beträffande en egenskap kan då kompenseras med styrka i en annan egenskap.  En annan aspekt är att vi måste ta hänsyn till djurets funktion. Slutligen kan det finnas egenskaper hos djuret som inte påverkar funktionen, men som ändå gör att vi inte kan tänka oss att använda dem som livdjur trots att de har bra avelsvärden.

Ju noggrannare rapportering och mönstring ju säkrare skattning av det enskilda djuret. Det kan dock finnas förhållanden som någon gång kan göra att enstaka djur blivit över- eller underskattade, dit hör tex: skador. När det gäller sjukdomar får man vara lite försiktigare tex: när tackan får juverinflamation måste vi ta hänsyn till att mottagligheten för juverinflamation till viss del kan vara ärftligt betingad.

Lämplig tacklammsurval

  1. Tag först ut lamm som har:

Avelsvärden 100 = MEDELVÄRDET av värdet i den egenskapen för rasen och representeras som relativtal.

Högt avelsvärde på pälsegenskaperna, tillväxt och slakt- och mönstrings formklassning. Vill man ha bättre fruktsamhet välj högt värde även på den egenskapen.

Tag även hänsyn till:

Pälsegenskaper KLE

FÄRG = VIT  (vacker färg) → Locken och dess fasthet → andra egenskaper = god pälsmassa. (fläck eller färgavvikelse = mindre viktigt)

Lockens storlek

ML = medellock eller SL = stor lock = BRA → LIVLAMM

LL = liten lock, VL = vågig lock och UL = utan lock = DÅLIGT → SLAKTLAMM

Form och kvalitet → arv och miljö

Lockens storlek fasthet ←( Viktigt), Utbredning

Oftast är locken mindre på bogarna och över ryggens mitt och större eller medel utefter sidorna och längst bak på lårens sidor. Allvarligt fel om vissa partier saknar lock.

Pälshåretskvalitet: arv, tackans kullstorlek, viss grovlek, glatt och silkig yta (inte sträva och matta)

6 poäng = mycket bra

5-4 poäng = bra pälshår

3 poäng = Något finbibrigt (=tunt) eller för grovt.

2-1 poäng = alltför finfibrigt

Några anmärkningar som kan förekomma:  Dh= döhår, mh = manhår, mäh= märghår

Täckning = arv och miljö

6 poäng = för tät

5-4 poäng = önskvärt

3 poäng = ngt gles

2-1 poäng = alltför glest

Helhets poäng 4-6 = LIVDJUR, poäng 3 = starka skäl för att välja dessa, poäng 1-2 = SLAKT

 

Avelsmål (jämn utbredd färgnyans), en fast, lagom stor lock som är jämnt utbredd samt ett pälshår som är lagom grovt och dessutom glansigt och som täcker huden väl.

2. Lamm med bristande funktion tas bort

Det finns lamm bland de uttagna som har låg verklig vikt för att bli betäckningsdugliga och dessa tas inte med. Detsamma gäller lamm som har någon missbildning eller allvarligt defekt, tex: tvekönhet.

3. Kontrollera fruktsamheten på tack- resp. Baggkort i Elitlamm, högt värde på avelsvärdet för fruktsamhet är sannoligheten större att det blir många lamm i framtiden.

4. Lamm med något oacceptabel egenskap tas bort

Det kan vara ett extrem beteende hos lammet eller modern. Det kan vara ett oacceptabelt enskilt pälsegenskap. Det är det totala sammanvägda avelsvärdet som har störst betydelse.

Urvalet av bagglammen

  1. Bagglammen som plockas ut till avel måste vara de absolut bästa i besättningen, samtliga egenskaper måste skärpas! Dvs modersegenskaper och fruktsamheter.
  2. Kravet på bristande funktioner och defekter är större. Riksbedömning av bagglammet = säkrare urval. Tiläggsinformation om de olika egenskaperna, denna är särskilt väderfull när vi bland annat vill förstärka någon specifik egenskap i besättningen.

Helhet 4-5 = mycket bra

Helhet 3 = avelsduglig

Helhet 1-2 = slakt

Kroppen bör helst inte ha något värde under 6 (EUROP-skalan) i de olika kroppsegenskaperna.

  1. Vid urvalet av två likvärdiga bagglamm kan utvecklingen efter mönstringen beträffande tillväxt och pälskvalitet vara en tilläggsinformation som gör att vi till slut väljer just den baggen.