Avelsplan för det Svenska Leicesterfåret

 

                 Uppdaterat och antagen den 28 februari 2021 samt redovisad vid årsmötet den 31 juli 2021 i Varberg.

Fårrasen det Svenska Leicesterfåret är ett snabbväxande köttfår som producerar unika vita pälsskinn och härlig gobelängull. Rasen har under årens lopp anpassats bättre till vårt klimat och betesmiljöer samt för produktion av de vita pälsskinnen. Detta innebär att delvis unika ”nordiska” egenskaper som bl.a. enhetligt pälshår av lämplig grovlek och kvalitet för pälsskinnen, håller på att utvecklas.


1. Avelsorganisation och stambok
Härstamningsregistret förs av Svenska Fåravelsförbundet som registerförande förening och uppgifterna samlas i programmet Elitlamm. Detta utgör rasens stambok.
Säkring av detta sker med backup rutiner som gäller för hela Elitlamm. Uppgifter ur registret är tillgängliga i Elitlamm för djurägaren och funktionärer.


2. Identitetsmärkning
Alla avelsdjur identitetsmärks enligt EU:s bestämmelser vid födseln. Registrering sker sedan i Elitlamm.


3. Rasrenhet
Det krävs 4 generationer (minst 93,75% kle) för att klassas som rasrena djur och kunna registreras i Elitlamm som kle. Rasföreningens styrelse har möjlighet att meddela dispens från kravet på att alla anor skall finnas i Elitlamm om det med säkerhet kan visas att de är rasrena.


4. Djurmaterial
Den aktiva avelspopulationen, i landet, omfattar cirka 1125 tackor och 105 baggar fördelade på 87 besättningar. De senaste åren har antalet djur ökat. Genom det samordnade avelsarbetet, ökar stadigt andelen lamm med den pälshårskvalitet som krävs. Den renrasiga produktionen är främst inriktad på kombinationen av bra slaktkroppar och vita pälsskinn samt att producera bra avelsdjur med anlag för prima pälsskinn.


5. Avelsmål
Det övergripande målet är att utveckla det Svenska Leicesterfåret till ett vitt, pälsproducerande medeltungt köttfår.
Detta innebär i dagsläget att producera lamm med skinn av ”körsnärskvalitet” med ren vit färg på ett medeltungt, köttfylligt djur med harmoniskt kroppsform med minst R i EUROP-klassningen.


6. Gemensamt avelsarbete
Rasföreningen Svenska Leicesterfårföreningen, har bl.a. som uppdrag ”att främja leicesterfårrasens utveckling i Sverige” och ”att främja ett målinriktat och kontrollerat avelsarbete och en ansvarsfull livdjurshandel”. Föreningen arbetar aktivt för att skapa samverkan mellan alla besättningsägare i landet och utifrån deras önskemål, samordna avelsplaneringen. Föreningen arbetar även för att alla lamm ska gårdsmönstras av kvalitetssäkrade/rekommenderade mönstrare. Föreningens medlemmar utser vid sitt årsmöte ett avelsråd.
Uppdaterat 28 februari 2021


7. Val av avelsdjur
Djurägarna råder över avelsurvalet. Avelsdjur väljs ut grundat på och med ledning av mönstringsprotokollet, härstamningsbevis, riksbedömningssprotokoll, avelsvärderingen samt ägarens egna iakttagelser.
Avelsvärdering sker med hjälp av BLUP animal modell som administeras av Svenska fåravelsförbundet och ingår i Elitlamm där all registrering sker.


8. Inavel
Föreningen arbetar aktiv för att bredda den svenska avelsbasen och därmed begränsa inavel, och även genom att skapa möjligheter att ta in nya linjer från utlandet med hjälp av embryo och sperma inläggning.


9. Ansvar
Nyttan av och ansvaret för avelsarbetet vilar på de enskilda besättningsägarna. Även säkerställandet av varje djurs identitet och inrapporteringen av en stor del av de data som lagras och processas i bl.a. Elitlamm är ägaren ansvar. Noggrannhet och ärlighet är avgörande inte bara för besättningens egen utveckling utan, i högsta grad, även för att de gemensamma avelssträvandena ska få maximalt stöd av Elitlamm och annan bearbetning och statistikpresentation. Avelsorganisation har rätt att utesluta uppfödare som inte följer avelsprogrammets regler.
Uppgiften för avelsorganisationen, rasföreningen och verktygen i bl.a. Elitlamm är att underlätta och stödja besättningsägarnas arbete och ansvar samt att säkerställa de data som rapporteras in.
Säkerställandet av kvaliteten på de inmatade uppgifterna är en prioriterad fråga i Svenska Leicesterfårföreningens arbete. Detta gäller både kvaliteten på bedömningar o.dyl. och på inrapporteringen.


10. Hållbart nyttjande
Rasföreningen följer kontinuerligt utvecklingen inom rasen.


11. Uppföljning
Avelsplanen revideras när det är befogat eller när det krävs av myndigheterna.