STADGAR FÖR SVENSKA LEICESTERFÖRENINGEN

 

Reviderade vid årsmöten anno 1986, 1988, 1989, 1993 gällande § 7, 2014 gällande rösträtt § 3. 2020 gällande § 5 årsmöte. 2021 gällande § 3 medlemskap

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är Svenska Leicesterföreningen. Föreningen bildades 1984-07-28 på Fågelberg, Östergötland och hade sitt första årsmöte 1984 -10 -11.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål skall vara att:

· Främja leicesterrasens utveckling i Sverige

· Främja forskning och annat arbete med syfte att nå djupare kunskaper om leicesterfårets förutsättningar och möjligheter.

· Främja ett målinriktat och kontrollerat avelsarbete och en ansvarsfull livdjurshandel.

· Förvalta ”Elsie Gröntofts minnesfond för leicesterfåravelns främjande” enligt fondens stadgar.

· Skapa kontakt mellan medlemmarna.

§ 3 Medlemskap

Medlem kan var och en bli som är intresserad av föreningens arbete och ställer sig bakom dess ändamål. Medlemskapet är personligt.

Varje medlem har en röst vid föreningens möten. För att rösträtt skall erhållas ska medlemsavgiften för innevarande år vara betald senast en vecka före mötet.

Om det kommer till styrelsen kännedom att myndighet har utfärdat djurförbud hos medlem, ska styrelsen ta upp medlemskapet för den berörde medlemmen till prövning.

Styrelsen fattar beslut om eventuell uteslutning.

 

Medlemsavgiftens storlek för nästkommande år fastställes av årsmötet.

§ 4 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omsluter tiden 1 juni – 31 maj.

§ 5 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles under juli/augusti.

Kallelse till årsmötet med handlingar sänds ut till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. Information om tid och plats för årsmötet ska dessförinnan ha getts via Bulletinen, tidningen Fårskötsel och via hemsida, nyhetsbrev. Så långt möjligt medsänds även medlemmars, valberedningens och styrelsens förslag, som ska tas upp till behandling vid årsmötet.

Handlingar gällande revision och balans/resultat samt Elsie Gröntofts Minnesfond ska vara klara i början av juli.

§ 6 Motioner

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

§ 7 Styrelse

Föreningens styrelse, som väljs av årsmötet, ska bestå av fem ordinarie ledamöter och som mest två suppleanter.

Ordförande väljs för ett år, övriga ledamöter och eventuella suppleanter väljs för två år, så att två ledamöter och ev. en suppleant väljs vid respektive årsmöte.

§ 8 Styrelsens arbete

Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter årsmötet.

Styrelsemöte kan genomföras som traditionellt möte eller via post/telefonkontakt. Suppleanterna ges möjlighet att deltaga i styrelsens möten. För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att tre ledamöter deltar i besluten.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10 Revisorer

Två revisorer med en suppleant väljs av årsmötet för ett år.

§ 11 Valberedning

Valberedningen skall bestå av en sammankallande och två övriga ledamöter. Valberedningen skall ha god geografisk spridning. Den väljs av årsmötet för 3 år, så att en ledamot väljs vid respektive årsmöte. Ledamöterna träder under mandatperiodens sista år in som sammankallande.

§ 12 Extra medlemsmöte

Beslutsmässigt medlemsmöte sammankallas om styrelsen eller 1/4 av medlemmarna så önskar. Kallelse o dyl. sker på samma sätt som till årsmöte. Viktiga ärenden som skall tas upp till beslut skall anges i kallelse.

§ 13 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas genom ett enhälligt årsmötesbeslut eller av två på varandra följande årsmöten. Vid det senare av dessa årsmöten skall stadgeändringen biträdas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 14 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan ske efter beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Vid upplösning av föreningen övergår förvaltningen av Elsie Gröntofts Minnesfond till Stiftelsen Svensk Fårforskning. Övriga tillgångar används enligt det sista årsmötets beslut.

Uppdaterade text i stadgar antagna av styrelsen 15 dec. 2022